Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement

ALGEMEEN

 

Het wedstrijdreglement van de Sallandsche Golfclub ‘de Hoek’ is van toepassing op het Sallandsche Jeugd Open en het Jeugd Clubkampioenschap.
De deelnemers worden geacht kennis te hebben van de voorwaarden in het reglement.

 

Wedstrijdcategorieën Sallandsch Jeugd Open *

  • Categorie 1 Open HCP < 11,5 18-holes Bruto Strokeplay Witte/blauwe tee
  • Categorie 2 Club HCP < 11,5 18-holes Bruto Stokeplay Witte/blauwe tee
  • Categorie 3 Open HCP 11,6-36 18-holes Netto Strokeplay Gele/rode tee
  • Categorie 4 Club HCP 11,6-36 18-holes Netto Strokeplay Gele/rode tee
  • Categorie 5 Club HCP 36,1-54 9-holes Stableford Oranje tee

 

* De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om afhankelijk van de inschrijvingen de handicapgrenzen van de wedstrijdcategorieën aan te passen.

 

DEELNAME

 

Individueel

Inschrijving vindt individueel plaats. Inschrijving  staat open voor jongens en meisjes in de leeftijd t/m 21 jaar (geboren na 1-1-1995). In geval van gelijke eindscores in categorie 1 wordt er voor de eerste plaats een “sudden death” play-off gespeeld. De play-off holes zijn 1 en 6. In geval van gelijke eindscores in de overige categorieën geldt dat de eerste plaats wordt bepaald door de beste score op de laatste 9, 6, 3, 1 holes (hole 10-18); daarna loten.

 

Over inschrijving

Indien het aantal individuele inschrijvingen groter is dan de capaciteit van het toernooi, wordt deelname als volgt bepaald: Leden van de Sallandsche worden geplaatst. Daarna wordt aan de hand van handicap en datum van inschrijving deelname bepaald, waarbij de laagste handicap voorrang heeft.

 

Afzegging

Een deelnemer moet minimaal 48 uur voor een wedstrijd schriftelijk afzeggen. Een afzegging is pas geldig als de ontvangst van de afzegging door of namens de wedstrijdcommissie per e-mail bevestigd is. Bij niet tijdig afzeggen, wordt het inschrijfgeld niet terugbetaald. E-mail: info@sallandschjo.nl.

 

WEDSTRIJDREGELS SALLANDSCH JEUGD OPEN

 

Wedstrijdvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden – zie ook het wedstrijdreglement van de Sallandsche Golfclub ‘de Hoek’- zijn van toepassing op het Sallandsche Jeugd Open en het Clubkampioenschap. De volledige tekst van sommige bepalingen kan gevonden worden in de actuele versie van het Golfregels en Amateurstatus boekje op de pagina zoals aangegeven.

 

Scorekaart

Na betaling van het inschrijfgeld (voor  24 augustus 2016) ontvangt de deelnemer zijn scorekaart. De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn medespeler te wisselen. Overtreding van bovenstaande bepaling leidt tot diskwalificatie.

 

Vervoer

Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde geen gebruik maken van enige vorm van vervoer tenzij met toestemming van de wedstrijdcommissie. Zie pagina 163-164 van het regelboekje voor de straf voor overtreding van deze bepaling.

 

Caddies

Een speler mag geen caddie hebben tijdens de vastgestelde ronde. Zie pagina 159-160 van het regelboekje voor straf voor overtreding van deze bepaling.

Ouders/Begeleiders

Ouders en begeleiders zijn in de baan niet toegestaan. Door de wedstrijdleiding kunnen plekken worden aangewezen waar ouders/begeleiders wel mogen kijken.

 

Rookverbod

Bij jeugdwedstrijden is een algemeen rookverbod van kracht. Regel 33-7 is van toepassing.

 

Hoffelijkheid

De deelnemer dient zich te onthouden van elke gedraging of uiting die door de wedstrijdcommissie onaanvaardbaar wordt geacht en/of door de medespeler(s) als hinderlijk kan worden ervaren en zich te houden aan de etiquette zoals opgenomen in deel 1 van de Golfregels. Als er sprake is van een ernstige overtreding van de etiquette zal de commissie de speler diskwalificeren volgens regel 33-7.

 

Mobiele telefoons

Tijdens de wedstrijd is het gebruik en/of standby hebben van mobiele telefoons zonder toestemming van de commissie niet toegestaan. Indien dit wel gebeurt en er sprake is van een ernstige overtreding zal de commissie de speler diskwalificeren volgens regel 33-7.

 

Afstandsmeters

Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zou kunnen beïnvloeden (bv. helling, windsnelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij regel 14-3. Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie voor de ronde verkregen is.

 

Elektronische apparaten

Deelnemers behoren geen elektronische apparaten te gebruiken of standby te hebben. Als er sprake is van een ernstige overtreding kan de speler gediskwalificeerd worden volgens regel 33-7.
Onmiddellijk onderbreken van het spel ten gevolge van een gevaarlijke situatie (noot bij regel 6-8b)
De bepaling conform pagina 161 zijn van kracht.

 

PLAATSELIJKE REGELS VOOR HET SALLANDSCH JEUGD OPEN 2016

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de ‘Rules of Golf’, zoals vastgesteld door de R&A. In aanvulling op de plaatselijke regels zijn voor het Jeugd Open de onderstaande Plaatselijke Regels van kracht.

 

GROND IN BEWERKING GUR (REGEL 25)

a. Gur wordt gemarkeerd door blauwe paaltjes of lijnen en/of witte lijnen.
b. Belemmering voor de stand van een speler door een gat, hoop of spoor gemaakt door een gravend dier, reptiel of vogel wordt op zichzelf niet beschouwd als een belemmering volgens Regel 25-1.

 

DROPPINGZONES

Indien er een droppingzone is voor een Abnormale Terreinomstandigheid, mag de speler het spel vervolgen conform Regel 25-1 of de bal droppen in de droppingzone zelfs als deze dichter bij de hole is. Indien de bal is gedropt in een droppingzone, mag de bal niet opnieuw worden gedropt als hij tot stilstand komt binnen twee stoklengten van het punt waar hij eerst een deel van de baan raakte, zelfs als hij dichter bij de hole tot stilstand komt of buiten de grenzen van de droppingzone.
Straf voor overtreding plaatselijke regel: Strokeplay twee slagen.

 

MELDEN EN STARTEN

Een deelnemer behoort zich minimaal 30 minuten voor de starttijd te melden bij de wedstrijdtafel voor in ontvangstname scorekaart. Bij aanmelding moet de actuele handicap worden vermeld. Regel 6-2b. De deelnemer moet zich melden steeds 5 minuten voor de starttijd bij de starter op de 1e tee. Er wordt gestart vanaf hole 1 en hole 10.

 

WEDSTRIJDLEIDING

De wedstrijdleiding is in handen van de jeugd- en wedstrijd commissie namens de Sallandsche Golfclub ‘de Hoek’. Indien een referee is aangesteld door de commissie, is zijn beslissing definitief (regel 34-2)

 

DE PRIJSUITREIKING

De prijsuitreiking zal na afloop van de wedstrijd plaats vinden, omstreeks 17.45 uur. De deelnemers, coaches, begeleiders, medewerkers en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

 

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding en doet daarmee te allen tijde een bindende uitspraak.

QR Code Business Card